આ ૧૨ વાક્યો ને વાંચી ને તમે તમારું હસું રોકી નહી શકો….

1)બધા કહે છે શિયાળામાં વહેલું ઉઠવું સારું, પણ ઉઠીને શું મંજીરા વગાડવાના ? 😂😂😂😂😂 2)ખોટું બોલવાથી પાપ લાગે, પણ સાચું બોલવાથી પથારી ફરી જાય એનું શુ

Click to Read....